facebook:
polecamy:

Polski Związek Alpinizmu

 

Bielski  Klub  Alpinistyczny

Statut

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „BIELSKI KLUB ALPINISTYCZNY” i zwane jest dalej „Klubem”.

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Bielsko-Biała.

§ 3

1. Klub działa zgodnie z ustawą o sporcie, prawem o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
2. Klub posiada osobowość prawną.
3. Klub prowadzi działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

§ 4

1. Klub jest członkiem Polskiego Związku Alpinizmu.
2. Klub może być również członkiem innych krajowych i zagranicznych stowarzyszeń zainteresowanych rozwojem alpinizmu oraz dziedzin związanych z uprawianiem alpinizmu.

§ 5

Klub może posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest:
1. prowadzenie, rozwijanie i popieranie działalności alpinistycznej (wspinaczka skalna, taternictwo i alpinizm),
2. ochrona środowiska naturalnego i krajobrazu gór.

§ 8

1. Klub realizuje swoje cele przez:
1.1. zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną,
1.2. zrzeszanie osób fizycznych oraz osób prawnych popierających działalność alpinistyczną,
1.3. organizowanie, ułatwianie i popieranie działalności szkoleniowej, sportowej, wyprawowej, trekkingowej, narciarskiej i innej związanej z górami wysokimi członków Klubu, w kraju i za granicą,
1.4. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, w tym zebrań i prelekcji,
1.5. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków Klubu,
1.6. współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,
1.7. propagowanie i popularyzowanie alpinizmu i problematyki górskiej, w tym organizowanie wystaw, prelekcji i projekcji filmów,
1.8. wspieranie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego gór i krajobrazu górskiego,
1.9. wydawanie czasopism, książek, broszur oraz wydawnictw okolicznościowych o tematyce alpinistycznej i górskiej,
1.10. zakup sprzętu alpinistycznego i udostępnianie sprzętu członkom Klubu,
1.11. udostępnianie obiektów sportowych do treningu i uprawiania wspinaczki sportowej,
1.12. inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów Klubu.

§ 8a

1. Do działalności nieodpłatnej Klubu zalicza się:
1.1. zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością alpinistyczną, 1.2. zrzeszanie osób fizycznych oraz osób prawnych popierających działalność alpinistyczną,
1.3. organizowanie, ułatwianie i popieranie działalności szkoleniowej, sportowej, wyprawowej, trekkingowej, narciarskiej i innej związanej z górami  wysokimi, członków Klubu w kraju i za granicą,
1.4. organizowanie wewnętrznego życia klubowego, w tym zebrań i prelekcji,
1.5. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród członków Klubu,
1.6. współdziałanie z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu,
1.7. propagowanie i popularyzowanie alpinizmu i problematyki górskiej, w tym organizowanie wystaw, prelekcji i projekcji filmów,
1.8. wspieranie działalności na rzecz ochrony środowiska naturalnego gór i krajobrazu górskiego.

2. Do działalności odpłatnej Klubu zalicza się:
2.1. organizowanie kursów wspinaczkowych i innego szkolenia specjalistycznego,
2.2. działalność wydawniczą,
2.3. udostępnianie sprzętu alpinistycznego,
2.4. udostępnianie obiektów sportowych do treningu i uprawiania wspinaczki sportowej.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 10

1. Członkiem zwyczajnym może być:
1.1 obywatel polski lub cudzoziemiec, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych,
1.2 małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
1.3 małoletni w wieku poniżej 16 lat, za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.
2. Członkostwo powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji podpisanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych lub honorowych i przyjęcie w poczet członków zwyczajnych decyzją Zarządu Klubu.

§ 11

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która:
1. pisemnie zadeklarowała popieranie działalności Klubu i współdziałanie w realizacji jego celów oraz regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Klubu,
2. zostanie przyjęta w poczet członków wspierających uchwałą Zarządu Klubu.

§ 12

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek Zarządu Klubu, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Klubu i rozwoju polskiego alpinizmu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest od obowiązku płacenia składek członkowskich.
3. Członek honorowy jest zobowiązany do działalności na rzecz rozwoju i popularyzowania alpinizmu.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. udziału w imprezach Klubu, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i wymogami ustalonymi przez władze Klubu,
2. korzystania ze sprzętu i wyposażenia Klubu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie,
3. korzystanie z pomocy i dofinansowania Klubu przy zakupie sprzętu alpinistycznego i wyjazdach w góry wysokie,
4. posiadania legitymacji klubowej i noszenia odznaki klubowej,
5. korzystania z uprawnień i przywilejów przysługujących członkom stowarzyszeń zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze.
2. Małoletni członkowie zwyczajni w wieku od 16 do 18 lat mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej Klubu i Sądu Koleżeńskiego Klubu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3. Małoletni członkowie zwyczajni w wieku poniżej 16 lat nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego i nie mają prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków Klubu.

§ 15

Członkowie zwyczajni obowiązani są do:
1. czynnego udziału w realizacji statutowych zadań Klubu,
2. przestrzegania statutu Klubu oraz przepisów dotyczących działalności alpinistycznej,
3. przestrzegania zasad etyki taternickiej oraz dyscypliny organizacyjnej,
4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 16

1. Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:
1.1 wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu,
1.2 skreślenia przez Zarząd Klubu z listy członków z powodu niezapłacenia składki członkowskiej za okres co najmniej jednego roku, mimo pisemnego wezwania przez Zarząd Klubu,
1.3 wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Klubu.
2. Od uchwały Zarządu Klubu o skreśleniu i od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Klubu o wykluczeniu, przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Klubu w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia.

Rozdział 4
Władze Klubu

§ 17

Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków Klubu,
2. Zarząd Klubu,
3. Komisja Rewizyjna Klubu,
4. Sąd Koleżeński Klubu.

§ 18

1. Kadencja władz Klubu trwa 3 lata.
2. Walne Zebrania Członków Klubu odbywają się corocznie.
3. Wybory władz odbywają się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu.

§ 19

Walne Zebranie Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu należy:
1. uchwalanie kierunków i programu działania Klubu,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Zarządu Klubu,
3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu,
4. wybór Prezesa Klubu, Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej Klubu i Sądu Koleżeńskiego Klubu,
5. uchwalanie zmian w statucie Klubu,
6. nadawanie członkostwa honorowego Klubu,
7. wybór delegatów Klubu na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu,
8. uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych obciążeń finansowych członków Klubu,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Klubu i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Klubu,
10. rozpatrywanie innych spraw i podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu przez władze lub członków Klubu,
11. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Klubu.

§ 21

1. W Walnym Zebraniu Członków Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi, z ograniczeniami zawartymi w § 14, a dotyczącymi małoletnich.
2. W Walnym Zebraniu Członków Klubu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający za pośrednictwem upoważnionych przedstawicieli oraz zaproszeni goście.

§ 22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Klubu, Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 23

1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów członków uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy statut nie stanowi inaczej.
2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu w pierwszym terminie konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
3. W drugim terminie – po upływie co najmniej ½ godziny – uchwały są ważne bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.

§ 24

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu może być zwołane:
1.1. z inicjatywy Zarządu Klubu,
1.2. na wniosek co najmniej ¼ liczby członków zwyczajnych Klubu,
1.3. na wniosek Komisji Rewizyjnej Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu winno być zwołane przez Zarząd Klubu w terminie trzech miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 25

1. Zarząd Klubu składa się z prezesa i 4 – 8 członków, w tym: 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. O ilości członków Zarządu Klubu decyduje Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zarząd Klubu może odwołać ze swego składu członków nie wykazujących aktywności.
3. W przypadku odwołania lub ustąpienia członków, Zarządowi Klubu przysługuje prawo kooptacji w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby członków Zarządu Klubu pochodzących z wyboru.
4. Zarząd Klubu działa na podstawie regulaminu określającego jego organizację i tryb pracy.
5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 26

1. Do kompetencji Prezesa Klubu należy kierowanie działalnością Klubu i reprezentowanie jego na zewnątrz.
2. Prezesa Klubu zastępują wiceprezesi.

§ 27

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu w ramach obowiązujących przepisów,
2. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Klubu,
3. przyjmowanie i skreślanie z listy członków Klubu,
4. uchwalanie planów działania i budżetów rocznych Klubu,
5. powoływanie i rozwiązywanie komisji specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze Zarządu Klubu,
6. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowaniach,
7. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
8. podejmowanie uchwał niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Klubu.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
2. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Klubu, w tym prezesa lub jednego z wiceprezesów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
3. Prezes Klubu powiadamia przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o terminie, miejscu i porządku obrad zebrania Zarządu, co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z 3 – 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. O ilości członków Komisji Rewizyjnej Klubu decyduje Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby, które:
a) są członkami Zarządu lub pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Komisja Rewizyjna Klubu powołana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności oraz gospodarności.
4. Komisja Rewizyjna Klubu przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdanie z działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu.
5. Komisja Rewizyjna Klubu ma prawo występowania do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu lub upoważniony przez niego członek tej Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
7. W przypadku ustąpienia członków, Komisji Rewizyjnej Klubu przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Komisji pochodzących z wyboru.
8. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Klubie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 30

1. Sąd Koleżeński Klubu składa się z 3 – 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. O ilości członków Sądu Koleżeńskiego Klubu decyduje Walne Zebranie Członków Klubu.
2. Zadaniem Sądu Koleżeńskiego Klubu jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem w Klubie zasad etyki w najogólniejszym tego słowa znaczeniu, a w szczególności specyficznych dla środowiska alpinistycznego zasad „etyki taternickiej”, nad przestrzeganiem zasad koleżeństwa, dbałości o interesy i dobre imię Klubu oraz polskiego alpinizmu.
3. Przewinienia dyscyplinarne i kary, zakres uprawnień i tryb postępowania dyscyplinarnego Sądu Koleżeńskiego Klubu, jak również tryb odwołań od orzeczeń, określa „Regulamin postępowania dyscyplinarnego w Polskim Związku Alpinizmu”.
4. Sąd Koleżeński Klubu przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Klubu sprawozdanie z działalności.
5. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Klubu lub uprawniony przez niego członek tego Sądu może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.
6. W przypadku ustąpienia członków, Sądowi Koleżeńskiemu Klubu przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków Sądu pochodzących z wyboru.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu

§ 31

1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa i skarbnika lub upoważnionego członka Zarządu Klubu.
3. Klub:
a) nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) nie wykorzystuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
d) nie kupuje na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,
e) w swojej działalności przestrzega także innych ograniczeń, jakie wynikają z przepisów dotyczących organizacji pożytku publicznego,
f) cały dochód przeznacza na działalność statutową.

Rozdział 6
Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

§ 32

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków Klubu większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. W drugim terminie wymóg obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania nie obowiązuje.
3. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków przekazanym członkom Klubu w zawiadomieniu o walnym zebraniu.

§ 33

Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.

§ 34

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy o sporcie oraz ustawy prawo o stowarzyszeniach.

Niniejszy statut jest zgodny ze statutem przyjętym do Rejestru Stowarzyszeń postanowieniem z dnia 23.08.2011 r. (sygnatura: BB VIII NsRej.KRS 3527/11/171)